ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.egres.online. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /prevádzkovateľ/ a kupujúceho /zákazník/. Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Prevádzkovateľ:
Egreš, o. z.
Hálova 20
851 01 Bratislava

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, ktoré sa Občianske združenie Egreš zaväzuje používať iba na účel sprostredkovania obchodu a spracuje ich podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

OBJEDNÁVKA TOVARU

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.egres.online sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

Minimálna hodnota objednávky, aby bolo možné objednávku uskutočniť a odoslať, je 5 €.

CENY TOVARU

U väčšiny položiek závisí cena tovaru od druhu tovaru a pri niektorých položkách od zvolenej veľkosti, preto sa pri jednom výrobku môžu vyskytovať rôzne ceny. Tieto ceny sú vždy prehľadne uvedené na podstránke u jednotlivých produktov. Všetky ceny produktov sú uvedené bez DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

V prípade, že si želáte zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste robili úhradu, odo dňa doručenia Vášho oznámenia.
Podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí prostredníctvom e-mailu na eshop@egres.online alebo písomne listom zaslaným poštou na adresu: Egreš, o. z., Hálova 20, 851 01 Bratislava. Na tento účel si môžete skopírovať vzor na písomné odstúpenie od zmluvy.

Ak máte záujem, tento vzor na odstúpenie od zmluvy nemusíte posielať písomne, ale stačí ho vyplniť elektronicky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom na Vami uvedenú adresu vo formulári.

Pokiaľ sa teda rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Adresa dodania: Egreš, o. z., Hálova 20, 851 01 Bratislava. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú prijaté peniaze za tovar, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovného a iných nákladov a poplatkov, vrátené kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, a to najneskôr do 14 dní po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy; tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného  tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.  Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené, odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru kupujúcemu, resp. od odmietnutia poskytnutého náhradného plnenia kupujúcim.

DODACIA LEHOTA

Vaše objednávky sa snažíme vybavovať v čo najkratšom čase, obvykle do 5, maximálne do 8 pracovných dní. O vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

K tejto dobe treba však pripočítať bežne 1 až 3 pracovné dni, ktoré trvajú na doručenie tovaru k Vám Slovenskou poštou.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu a aj nás na eshop@egres.online. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou.

Tovar odosielame až po pripísaní celej čiastky na účet (t. j. vrátane poštovného).

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.

SPÔSOB DOPRAVY A POŠTOVNÉ

Tovar posielame Slovenskou poštou formou doporučeného listu alebo balíka.
Výška poštovného sa odvíja od cenníka Slovenskej pošty a od súhrnnej váhy tovarov, ktoré ste si objednali, a zahŕňa i cenu za balenie.

Poštovné v rámci SR:
Do 100 g: 2,00 €

Do 500 g: 2,80 €
Do 1 kg: 3,30 €

1 – 2 kg: 4,20 €
2 – 5 kg: 5,00 €

Poštovné do ČR:
Do 100 g: 4,00 €

Do 500 g: 6,00 €
Do 1 kg: 10,00 €

1 – 2 kg: 12,50 €
2 – 5 kg: 15,00 €

Poštovné v rámci Európy:
Do 100 g: 5,00 €

Do 500 g: 7,50 €
Do 1 kg: 11,00 €

1 – 2 kg: 15,00 €
2 – 5 kg: 27,00 €

Poštovné v rámci sveta:
Do 100 g: 5,50 €

Do 500 g: 9,50 €
Do 1 kg: 18,50 €

1 – 2 kg: 30,00 €

2 – 5 kg: 40,00 €

Tovar je možné vyzdvihnúť osobne vo vopred určených hodinách a dňoch v ateliéri Egreš, o. z. na Račianskej 78 v kreatívnom centre Nová Cvernovka. Zakúpený tovar na osobné prevzatie predávajúci drží kupujúcemu po dobu 45 kalendárnych dní. Ak si do tejto doby po tovar zákazník nepríde, predávajúci môže kupujúcemu zrušiť objednávku a následne mu vrátiť sumu za tovar v plnej výške.

SPÔSOB PLATBY A POPLATKY

V súčasnosti umožňujeme nasledovné spôsoby platby:

a) Platba bankovým prevodom vopred na účet IBAN: SK98 8330 0000 0029 0065 2476 Fio Banka a. s., SWIFT: FIOZSKBA (transakčné poplatky v rámci Slovenska nie sú, v rámci zahraničia hradí poplatky kupujúci). Bankový prevod je nutné uskutočniť do 14 kalendárnych dní od prijatia e-mailu o spôsobe úhrady, inak bude objednávka bez upozornenia stornovaná.
b) Platba kartou cez platobnú bránu Trust Pay. Transakčné poplatky v rámci prevodu hradí predávajúci.

REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

Po úhrade objednávky je kupujúcemu vygenerovaná e-shopom www.egres.online faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list, a odoslaná na e-mail kupujúceho, ktorý uviedol do objednávky. Ak Vám doklad nepríde na Váš e-mail, prosíme, informuje nás čo najskôr na e-mailovú adresu eshop@egres.online. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.egres.online reklamovať, je lepšie, ak nás vopred informujete e-mailom na eshop@egres.online.

Reklamovaný tovar zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: Egreš, o. z., Hálova 20, 851 01 Bratislava. Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku.
Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru používaním.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Reklamovaný tovar Vám vrátime opravený, vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete do hodnoty reklamovaného tovaru, a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze vrátane poplatkov za dopravu. V prípade, že sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv § 2 písm. Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúceho jeho osobné údaje, a to meno, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok kupujúceho v budúcnosti. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie kupujúceho.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.egres.online sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu s kupujúcim. Kompletné znenie ochrany osobných údajov, ktoré sú rovnocennou súčasťou obchodných podmienok, nájdete na stránke Ochrana súkromia.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Od 15. 2. 2016 vzniká možnosť uplatniť si svoje práva voči nám aj formou alternatívneho online riešenia, ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov (RSO). Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a dá sa podať prostredníctvom formulára na stránke Európskej komisie. V prípade potreby nás môžete kontaktovať kedykoľvek na info@egres.online.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.egres.online v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu.


Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25. 5. 2018.